نوتریکا آزمون افزار

تسترهای صنعتی قطعات الکترونیک خودرو

آگوست - 24 - 2016

تجهیزات پرتابل

آگوست - 15 - 2016

نرم افزار

آگوست - 15 - 2016

سخت افزار ارتباط با شبکه

جولای - 9 - 2016

تجهیزات آزمون دوام

سپتامبر - 23 - 2014

اتوماسیون مونتاژ و تولیدنحوه انجام آزمون قطعات الکترونیک مستقل و تحت شبکه
تجهیز آزمایشگاه و ادوات مورد نیاز
ساخت تجهیزات سفارشی آزمونشبکه CAN و ادوات مرتبط
نرم افزارهای تست و ثبت ریپورت
قطعات الکترونیک خودروطراحی نرم افزار و سخت افزار
تجهیزات اتوماسیون و ابزار
سخت افزارهای سفارشی

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

  جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.

جهت دسترسی به لینک اصلی روی تصویر ذیل کلیک نمایید.